pondelok 30. novembra 2015

Vlastnosti pevných látok - tvrdosť

Properties of solids - Hardness


Choose the hardest substance from a set of substances. What evidence supports your statement?

 • Use a nail to make a scratch in each object exerting the same pressure.
 • Arrange the objects according to the depth of the scratch and according to how easy it felt to make the scratch.
Answer:
 • From what substance is the object with the shallowest or no scratch composed?
 • From what substance is the object with the deepest scratch composed?
 • From what substance is the object with which you made the scratch composed?
We made a hardness scale for our observation – arranged from the softest to the hardest:
 1. polystyrene
 2. cork
 3. laminated plastic
 4. concrete
 5. steel

Vlastnosti pevných látok - Kizoa Online Movie Maker

Zo súboru látok, vyhľadaj najtvrdšiu látku. Aký dôkaz podporuje tvoje tvrdenie, že daná látka je najtvrdšia?

 • Urob do predmetov klincom ryhu tak, že na všetky predmety budeš tlačiť rovnako veľkou silou.
 • Usporiadaj predmety podľa hĺbky ryhy a pocitu, ako ľahko sa ti do látky ryha robila.
Odpovedz:
 • Z akej látky bol predmet, v ktorom bola najplytšia prípadne žiadna ryha?
 • Z akej látky bol predmet, v ktorom bola najhlbšia ryha?
 • Z akej látky bol predmet, s ktorým si robil ryhy?
Zostavili sme stupnicu tvrdosti pre naše pozorovanie - zoradené od najmäkkšej po najtvrdšiu látku:
 1. polystyrén
 2. korok
 3. laminát
 4. betón
 5. oceľ

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára