Projekt 4 - Ponorka a kartéziánsky potápač

Téma projektu:  

       Vyrobiť a predviesť zariadenie plávajúce a potápajúce sa vo vode:
 • Navrhnúť a predviesť model ponorky.
 • Navrhnúť a predviesť hračku - potápača.

Nurek KartezjuszaPonorka 1  - Šmálikovci - Submarine 1

Tools: 500 ml PET bottle, 4 bolts, hydroponic substrate, a straw, modelling clay, a lighter, a nail, a fish tank, water.
Process:

 1. we heated the nail with a lighter and used it to make 4 holes into the one side of the bottle and one larger hole for the straw on the opposite side,
 2. we put the straw into the larger hole and sealed it with modelling clay, 
 3. we filled the bottle with hydroponic substrate and added 4 bolts,
 4. we filled the fish tank with water and started to test.


  Conclusion: When water gets inside the submarine, it gets heavier and sinks. If we blow air into the submarine through the straw, water will come out of the 4 bottom holes; the submarine decreases its weight and rises to the surface.
  Constructors: Matej P., Samuel G.

  Pomôcky: 500 ml pet fľaša, 4 matice, keramzit, slamka, plastelína, zapaľovač, klinec, akvárium, voda.
  Postup:
  1. zapaľovačom sme si nahriali klinec a spravili sme do fľaše 4 diery a z druhej  strany jednu väčšiu dieru na slamku.
  2. do väčšej diery sme vopchali slamku a utesnili ju plastelínou, 
  3. do fľaše sme  si nasypali keramzit a pridali 4 matice,
  4. napustili sme akvárium vodou a išli sme testovať.  Záver: Keď sa vleje voda do ponorky bude mať väčšiu hmotnosť a ponorí sa. Keď do ponorky cez slamku fukneme vzduch, tak sa zo spodných 4 dierok sa vypustí voda a  ponorka zmenši svoju hmotnosť a vyjde  na hladinu.

  Konštruktéri: Matej P., Samuel G.

  Kartézsky potápač 1 - Šmálikovci - Cartesian diver 1


  Tools: a plastic bottle, a pen cap, modelling clay, pebbles (decoration), water, a beaker
  Process:


  1. Put the pen cap in the beaker filled with water. If it floats on the surface, attach some modelling clay so that it floats in an upright position with the end with opening being free.
  2. Put the diver (pen cap) in the plastic bottle filled with water all the way to the top and close it.
  3. Squeeze the sides of the bottle and observe the diver.
  4. Draw a scheme of the bottle with diver in your notebook.
  5. Record your observation.

  Pomôcky: plastová fľaša, vrchnák z pera, plastelína, kamienky (dekorácia), voda, kadička
  Postup:
  1. Ponor vrchnák z pera do kadičky s vodou. Ak pláva na hladine vody, pripevni naň plastelínu tak, aby stál kolmo na hladinu, pričom otvor vrchnáka musí zostať voľný.
  2. Vlož potápača (vrchnák z pera) do plastovej fľaše, ktorá je naplnená po okraj jej hrdla vodou, a uzavri ju.
  3. Stláčaj boky fľaše a pozoruj správanie potápača.
  4. Nakresli si schému fľaše s potápačom do zošita.
  5. Zaznamenaj si to čo pozoruješ.

  Conclusion: When we squeeze the sides of the bottle the diver immerses. Pressure builds up in the bottle and the air bubble in the pen cap becomes smaller. The pen cap increases its weight and will start to sink. When we release the bottle, the air bubble will increase again. The pen cap will float up, because its weight decreases. 

  Constructors: Miriam M., Natália F. Kristína K.

  Záver: Keď stlačíme boky fľaše, potápač sa ponorí. Vtedy vo fľaši vzniká tlak a vzduchová bublina v pere sa zmenši. Vrchnák z pera zväčší svoju hmotnosť a bude klesať ku dnu. Keď fľašu pustíme, vzduchová bublina sa znovu zväčší. Vrchnák z pera vypláva nahor, pretože jeho hmotnosť sa zmanši.

  Konštruktéri: Miriam M., Natália F. Kristína K.

  Ponorka 2  - Šmálikovci  - Submarine 2


  Tools: a PET bottle, a pump, an engine, a propeller, waterproof tape, a weight, cables, a battery, a plastic cup, a soldering gun, vaseline
  Process:
  1. Cut the bottle; insert the engine, pump and cup.
  2. Solder the cables to the engine and make a hole in the bottle for the cables.
  3. Put the cables through the hole and seal it with the soldering gun.
  4. Attach the two parts of the bottle together with a tape and then attach the propeller to the engine.
  Pomôcky: PET fľaša, čerpadlo, motor, vrtuľa, vodotesná páska, závažie, káble, baterka, kelímok
  z jogurtu, tavná pištoľ, vazelína.
  Postup:
  1. Rozrežeme fľašu,vložíme do nej motor,čerpadlo a kelímok.
  2. Pripájkujeme káble k motorom a urobíme dieru do fľaše na káble.
  3. Cez dierku prepcháme káble a utesníme pomocou tavnej pištole.
  4. Potom rozrezané časti fľaše zalepíme lepiacou páskov a nasadíme vrtuľu na motor.

  Conclusion: Place the submarine on the water surface and turn on the pump. The pump draws water into the submarine and the submarine sinks, because it increases its weight. If you want the submarine to rise to the surface, you need to decrease its weight by using the pump to push the water out of the submarine.

  Constructors: Martin K. Marek P. Filip Ž.

  Záver: Položíme ponorku na hladinu vody a zapneme čerpadlo. Čerpadlo načerpá vodu do ponorky a tá sa ponorí, lebo zväčší svoju hmotnosť. Keď chceme, aby sa ponorka vynorila, musí zmenšiť svoju hmotnosť a to dosiahneme tým, že  čerpadlo vodu z ponorky vytláča vonku.

  Konštruktéri: Martin K. Marek P. Filip Ž.

  Kartézsky potápač 2 - Šmálikovci - Cartesian diver 2


  Tools: a pen cap, a PET bottle, pebbles, pieces of cloth, modelling clay
  Process: Put modelling clay around the pen cap and try it out in a beaker. Put pebbles, pieces of cloth and a Cartesian diver in the bottle and close it.

  Pomôcky: vrchnáčik z pera, pet fľaša, skalky, kúsky látky, plastelína
  Postup: vrchnáčiku oblepíme  plastelínou a vyskúšame ho v kadičke a do fľaše nasypeme kamienky  a vhodíme kúsky látok a vhodíme tam karteziána a zaštopľujeme fľašu .


  Conclusion: The higher the pressure in the bottle the deeper the diver sinks, because more water gets inside the pen cap increasing its weight and making it sink. When we release the bottle the weight decreases and the diver rises to the surface.

  Constructors: Martin K., Marek P., Filip Ž.

  Záver: čim je väčší tlak vo fľaši tak ide potápač hlbšie tak tým sa do vrchnáčika naberie viac vody  a vrchnáčik je ťažší tak ide ku dnu a keď pustíme fľašu tak sa zmenší hmotnosť vypláva na povrch.

  Konštruktéri: Martin K., Marek P., Filip Ž.

  Kartézsky potápač 3 - Šmálikovci - Cartesian diver 3


  Tools: plastic bottle, plastic pen cap, modelling clay, beaker, water.
  Process:

  • Put modelling clay around the pen cap leaving the opening free.
  • Put the pen cap in the beaker filled with water.
  • If the pen cap floats, put it in the bottle filled with water and close the bottle.
  • Observe
  Pomôcky: plastová fľaša, plastový vrchnák z pera, plastelína, kadička, voda.
  Postup:
  • Oblepíme vrchnák plastelínou pri čom otvor musí byť otvorený.
  • Potom ponoríme vrchnák z pera do kadičky s vodou.
  • Ak bude vrchnák plávať, tak do fľaše nalejeme vodu a vrchnák vložíme do fľaše a uzavrieme. 
  • A pozorujeme

  Conclusion: By squeezing the bottle the pen cap starts to sink. The air bubble in the pen cap becomes smaller as the water starts getting in. When the pressure on the bottle is released the air bubble in the pen cap increases in size and the pen cap rises to the surface.

  Constructors: Samuel P., Matej M.

  Záver: Stlačením fľaše sa vrchnák bude potápať. Bublina vo vrchnáku sa bude zmenšovať lebo voda bude vnikať do vrchnáka. Keď pustíme fľašu tak bublina vo vrchnáku sa zvätší a tak vypláva na hor.

  Konštruktéri: Samuel P., Matej M.

  Náš Potápěč  Lískovec

  Už víme proč se potápěč potopí.
  Když láhev zmáčkneme,tak se zvýší ve vodě tlak a ten natlačí na zahnuté brčko. Ta troška vzduchu, co je v něm, se stlačí, průměrná hustota karteziánka se zvětší a ten klesá ke dnu.


  Ponorka v Lískovci.

  Na ponorku působí dvě síly – gravitační tíhová (směrem ke dnu) a vztlaková (směrem nahoru). Vztlaková síla je vzhledem k objemu ponorky stále stejná. Mění se gravitační tíhová síla s přibývající nebo ubývající vodou v ponorce.
  •Pokud je gravitační tíhová síla větší než vztlaková síla kapaliny, ponorka klesá ke dnu – potápí se.
  •Pokud je gravitační tíhová síla menší než vztlaková síla kapaliny, ponorka stoupá k hladině – vynořuje se
  •Pokud je gravitační tíhová síla stejná jako vztlaková síla kapaliny, ponorka neklesá, ani se nevynořuje – plove.
  Na stejném principu fungují i skutečné ponorky. na stejném principu funguje i pohyb ryb ve vodě – dokážou plavat ke dnu i k hladině.


  Ponorka v Lískovci 2

  Představujeme další konstrukční řešení ponorky.


  Nurek Kartezjusza


  Žiadne komentáre:

  Zverejnenie komentára