streda 28. októbra 2015

Projekt 1 - Vlastnosti tekutín - spoločné zadanie pre SK, CZ a PL tím

Téma projektu:

 1. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť zariadenie na demonštrovanie niektorej z vlastností kvapalín alebo plynov.
 2. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť zariadenie, v ktorom možno dať do pohybu tekutiny horizontálnym aj vertikálnym spôsobom.
 3. Navrhnúť, zostrojiť a predviesť model technického zariadenia, v ktorom sa využívajú tekutiny.

Project 1 – Properties of Liquids – joint task for SK, CZ and PL teams 


Project theme: 
 1. Design, build and present equipment used to demonstrate one of the properties of liquids or gasses. 
 2. Design, build and present equipment, in which you can make liquids move both horizontally and vertically. 
 3. Design, build and present a model of technical equipment, which uses liquids.
    


pondelok 26. októbra 2015

Zloženie látok - Tajnička č.2

V tajničke sa ukrýva názov stredovekej chémie, ktorá sa usilovala premieňať kovy, najmä menejcenné, na zlato a striebro pomocou tzv. kameňa mudrcov a nájsť elixír života, ktorý by dal ľuďom večnú mladosť;


1. Všetky látky sú zložené z ..... .
2. Veci okolo nás sa nazývame ..... .
3. 17 protónov v jadre má atóm nazývaný ..... .
4. Vo vzduchu sa nachádza látka k..... .
5. Zlúčením viacerých atómov vznikne ..... .
6. Spojením dvoch atómov kyslíka a jedeného atómu uhlíka vznikne ...... ...... .
7. Atom sa skladá s jadra a ..... .

Zloženie látok - Tajnička č.1

V tajničke sa ukrýva meno ruského chemika. Bol jedným z dvoch vedcov, ktorí sa vytvorili prvú verziu periodickej tabuľky chemických prvkov. Tvrdil, že prvky sú usporiadané do vzoru, ktorý mu umožnil predpovedať vlastnosti prvkov, ktoré ešte neboli objavené. Viete ako sa volal?


1. Z čoho sú zložené látky?
2. Ako nazývame vo fyzike všetky veci okolo nás?
3. Hliník je ..... látka.
4. Aká molekula má značku H2O ?
5. Všetky látky sa skladajú z atómov a ..... .
6. Vzduch je ..... látka.
7. V atómovom jadre obiehajú protóny a ..... .
8. Atóm sa skladá z atómového obalu a atómového .....
9. V atómovom obale obiehajú ..... .
10. Na prvom mieste v periodickej sústave prvkov je ..... .

Šmálikovci - Tvorba tajničiek

Na hodine informatiky sme pre vás vytvorili tajničky. Takto sme pracovali:

The Šmáliks – Puzzle creation

We prepared puzzles for you during informatics lessons. This is how we worked:

piatok 16. októbra 2015

Už viem ako vzniknú veselé kvety...

 1. Vodu v pohároch zafarbi potravinárskymi farbami.
 2. Stonku jedného z kvetov po celej dĺžke pozorne rozstrihni.
 3. Kvet s rozstrihnutou stonkou vlož do dvoch pohárov tak, aby v každom bola polovica stonky. Kvet s neporušenou stonkou vlož do tretieho pohára.
 4. Poháre s kvetmi nechaj v teplej izbe.

Now I know how happy flowers are made...

 1. Add food colouring a glass filled with water. 
 2. Using scissors carefully cut the stem of one of the flowers along its entire length, splitting it into two halves. 
 3. Put the flower with the halved stem into two glasses, so that each halve is in a different glass. Put the flower with the whole stem into the third glass. 
 4. Leave glasses with flowers in a warm room.


Farebné kvety - Kizoa Online Movie Maker

Po niekoľkých hodinách začnú kvety meniť farbu. Nasávajú zafarbenú vodu, ktorá cestuje stonkou do okvetných lístkov. 

Atomy a difuze v komiksu

Komiksy jsme vytvořili s využitím www.toondoo.com
                                      We made comics using www.toondoo.com


Šmálikovci: Difúzia je...

piatok 9. októbra 2015

Už viem čo je molekula...

Vzduch nie je chemicky čistá látka. Skladá sa z rôznych molekúl: molekúl kyslíka, molekúl dusíka, molekúl oxidu uhličitého, molekúl vodnej pary... Všetky tieto sme si modelovali na interaktívnej tabuli a aj pomocou sady na modelovanie jednoduchých molekúl.

Now I know what molecule is...

Air is not a chemically clean substance. It consists of various molecules: oxygen molecule, nitrogen molecule, carbon oxide molecules, water vapour molecules... Using an interactive board and a simple molecules modelling kit we made models of all the molecules in question.

utorok 6. októbra 2015

Už viem z čoho sa skladá atóm...

Now I know what constitutes an atom...

During physics lessons we made models of atoms of various chemical elements, e.g. hydrogen, helium, nitrogen, oxygen, sodium, chlorine... This is our idea:

Na hodine fyziky sme modelovali atómy rôznych chemických prvkov. Napríklad vodíka, hélia, dusíka, kyslíka, sodíka, chlóru... Takáto je naša predstava:

Puzle

Wiemy już co to jest ciało fizyczne i substancja. Zapraszamy do układania puzli.

KSIĄŻKA

GITARA
 
KOMPUTER

DESKOROLKA

KOMÓRKA


Rôzne druhy atómov...

Z čoho sú látky?


Všetky plynné, kvapalné a pevné látky sú zložené z častíc - z atómov.
Atóm je základná stavebná častica látky.
Každý atóm sa skladá z atómového jadra a atómového obalu.
Atómové jadro obsahuje protóny s kladným nábojom a neutróny bez elektrického náboja.
Atómový obal obsahuje elektróny so záporným elektrickým nábojom.
Atóm je navonok elektricky neutrálny, lebo má rovnaký počet protónov a elektrónov.


What constitutes substances?


All gaseous, liquid and solid substances are made up of particles – atoms. 
An atom is the basic building particle of a substance. 
Every atom is composed of atomic nucleus and shells.
The nucleus contains protons with a positive charge and neutrons without a charge. 
Atomic shells contain electrons with a negative charge. 
Atom as a whole is electrically neutral, because it has an equal number of protons and electrons.

štvrtok 1. októbra 2015

Čo je alchýmia? Kto je alchymista?

Jigsaw puzzle - Alchymista

Šmálikovci - Slovakia

Hurá tešíme sa na nové aktivity projektu.

Cieľ projektu... Project aim...

Cieľom nášho projektu je naučiť žiakov rozdiel medzi látkou a telesom, popísať časticové zloženie pevných, kvapalných a plynných látok a s tým súvisiace vlastnosti. Žiaci sa naučia chápať základné fyzikálne javy, triediť základné informácie a na báze pokusov a projektov si overovať ich fungovanie v praxi. Naučiť žiakov používať medzinárodne dohodnuté značky fyzikálnych veličín, ich základné jednotky a ich násobky a diely. Zoznámiť žiakov s históriou ich merania v našich krajinách.

The aim of our project is to teach pupils the difference between a substance and a body, and describe particle constitution of solid, liquid and gaseous substances and the related properties. Pupils develop understanding of basic physical phenomena, classify basic information and verify them in practice using experiments and projects. To teach pupils how to use internationally agreed symbols of physical quantities, basic units and their multiples and divisions. To introduce pupils to the history of their use in measuring in our countries.