pondelok 30. novembra 2015

Už viem čo je tvrdosť...

Už viem od čoho závisia vlastnosti pevných látok...

Vlastnosti pevných látok - tvrdosť

Properties of solids - Hardness


Choose the hardest substance from a set of substances. What evidence supports your statement?

 • Use a nail to make a scratch in each object exerting the same pressure.
 • Arrange the objects according to the depth of the scratch and according to how easy it felt to make the scratch.
Answer:
 • From what substance is the object with the shallowest or no scratch composed?
 • From what substance is the object with the deepest scratch composed?
 • From what substance is the object with which you made the scratch composed?
We made a hardness scale for our observation – arranged from the softest to the hardest:
 1. polystyrene
 2. cork
 3. laminated plastic
 4. concrete
 5. steel

Vlastnosti pevných látok - Kizoa Online Movie Maker

Zo súboru látok, vyhľadaj najtvrdšiu látku. Aký dôkaz podporuje tvoje tvrdenie, že daná látka je najtvrdšia?

 • Urob do predmetov klincom ryhu tak, že na všetky predmety budeš tlačiť rovnako veľkou silou.
 • Usporiadaj predmety podľa hĺbky ryhy a pocitu, ako ľahko sa ti do látky ryha robila.
Odpovedz:
 • Z akej látky bol predmet, v ktorom bola najplytšia prípadne žiadna ryha?
 • Z akej látky bol predmet, v ktorom bola najhlbšia ryha?
 • Z akej látky bol predmet, s ktorým si robil ryhy?
Zostavili sme stupnicu tvrdosti pre naše pozorovanie - zoradené od najmäkkšej po najtvrdšiu látku:
 1. polystyrén
 2. korok
 3. laminát
 4. betón
 5. oceľ

Exkurzia Wieliczka - Šmálikovci

Za nádherou kryštálov sme sa vybrali do soľnej bane vo Wieliczke.

Wieliczka patrí do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Baňa patrí medzi najstaršie na svete. Ťažba soli v nej prebiehala od 13. storočia až do roku 2007. Ročne baňu navštívi viac ako milión turistov, je sprístupnená 3,5 km dlhá trasa. Baňa je hlboká 327 m, dlhá približne 300 km. Teplota vzduchu sa tu celý rok drží okolo 13 až 16 stupňov Celzia. V podzemí je priaznivá mikroklíma s vysokým obsahom vlhkosti a jódu.
Počas 2. svetovej vojny bola Nemcami využívaná ako výrobné miesto. 

Field trip to Wieliczka - The Šmáliks


To explore the beauty of crystals we went on a field trip to the salt mine in Wieliczka. Wieliczka is a UNESCO World Heritage site. The mine belongs to the oldest in the world. Starting in the 13th century the production of salt continued until 2007. The mine, which offers a 3.5 km tour, gets more than one million visitors each year. It is 327 meters deep and approximately 300 km long. The temperature is stable throughout the year, between 13 and 16 degrees Celsius. 

During World War II it was used as and industrial facility by the Germans.

Výroba kryštálov soli, modrej skalice a octanu sodného... Šmálikovci

Production of blue vitriol and sodium acetate crystals... The ŠmáliksVýroba kryštálov - Kizoa Online Movie Maker

Řešení pokusu s balónky

Ověřte svůj výsledek s naším videem:
Check your solution with your video:

Pokud jsou tedy rozdíly v nafouknutí balonku na začátku pokusu velké, dojde po spojení k vyrovnání tlaku v obou baloncích. Potvrdila se tedy hypotéza :
větší se trochu vyfoukne do malého a při stejné velikosti - zůstanou objemy balonku stejné

If there are differences in measure of inflated ballons big there will be connecting and press will be stable in both. This hypothesis s proven: "Bigger" deflated into "smaller" just a little and volume of both will be the same.

Už viem čo sú amorfné látkynedeľa 29. novembra 2015

Už viem čo sú kryštalické látky...


Už viem na čo sa používa octan sodný...

Octan sodný je sodná soľ kyseliny octovej.
Jeho vzorec je CH3COONa.
Bezvodný octan sodný sa používa ako katalyzátor. V priemysle na výrobu acetanhydridu alebo metánu. Pokiaľ kryštály octanu sodného ohrejeme nad 58°C vznikne kvapalina. Táto vlastnosť sa využíva napr. v ohrievacích poduškách. Silný roztok octanu sodného je v plastovom vrecku spolu s kovovým plieškom. Keď sa kov mechanicky ohne, octan sodný začne rýchlo kryštalizovať a vytvárať teplo.

Now I know what Sodium acetated is use for...

Sodium acetate is the sodium salt of acetic acid.
Its formula is CH3COONa.
Sodium acetate anhydrous is used as a catalyst in industrial production of acetic anhydride or methane. When sodium acetate crystals are heated up to at least 58°C they turn into liquid. This property is used in hand warmers. A strong solution of sodium acetate is in a plastic packet with a metal disk. When disk is manually bent sodium acetate quickly crystalizes and gives away heat.


Výroba kryštálov octanu sodného...

Potrebuješ:
octan sodný, 1 malú odmerku, drevenú špachtľu, ochranné okuliare, destilovanú vodu, papierovú utierku, kahan, stojan so sieťkou,

Postup:

 1. Do Petriho misky daj 5 g octanu sodného a pridaj asi 10 ml destilovanej vody.
 2. Počas miešania drevenou špachtľou roztok zahrievaj, kým sa všetka soľ nerozpustí.
 3. Nechaj Petriho misku s roztokom stáť na pokojnom, chladnom mieste bez toho, žeby si s ním hýbal. Vytvoria sa krásne, jasné kryštály v tvare ihiel.


Production of Sodium acetate crystals...

You need:
Sodium acetate, 1 small measuring cup, a wooden spatula, safety goggles, distilled water, paper towel, burner, a stand with a screen, 

Process:
 1. Put 5 g of Sodium acetate into a Petri dish and add approx. 10 ml of water. 
 2. Heat the solution while stirring it with a wooden spatula until all the salt dissolves. 
 3. Leave the Petri dish in a cool place without moving it. Beautiful, bright needle-shaped crystals will form. 
Už viem, ako vzniknú kryštály...

Nasýtený roztok sa nazýva roztok, ktorý obsahuje práve toľko látky, ktorá sa pri danej teplote môže rozpustiť. Kryštály vždy rastú iba z presýtených roztokov.

Je viac možností ako vyrobiť presýtený roztok.
 1. Nasýtený roztok sa nechá variť, tomu sa hovorí metóda odparovania. Odparuje sa iba voda, jej množstvo teda klesá zatiaľ čo množstvo obsiahnutej látky sa nemení a roztok sa pozvoľne stáva presýteným.
 2. Nasýtený roztok sa schladí, tomu sa hovorí metóda ochladzovania. Metóda ochladzovania je veľmi rýchla. 

Now I know how crystals are formed...

Saturated solution is solution containing the maximum concentration of a solute dissolved in the solvent. Crystals always form in supersaturated solutions.

There are several ways to make supersaturated solution.
 1. A saturated solution is boiled, which is called the evaporation method. Only water vaporizes, thus reducing its quantity, while the quantity of the substance contained remains the same, gradually turning the solution into a supersaturated solution. 
 2. A saturated solution is cooled, which is called the cooling method. The cooling method is very quick. 

Projekt 2

Tematyka:
1. Rozszerzalność temperaturowa ciał
2. Napięcie powierzchniowe

Czekamy na propozycje doświadczeń dotyczących tych zagadnień.

piatok 27. novembra 2015

Kolotoč

V našem kolotoči se točí voda dokážeš mít taky vodu v kelímku dnem vzhůru?
In our carousel is water spinning. Can you also have water in bottle upside down?

nedeľa 22. novembra 2015

Układ hydrauliczny
Hydraulické zariadenie - Šmálikovci

V hydraulickom zariadení sa využíva Pascalov zákon: Tlak v kvapaline, ktorý vznikne pôsobením vonkajšej sily na povrch kvapaliny v uzavretej nádobe, je v každom mieste kvapaliny rovnaký.
Hydraulické zariadenia sú tvorené spojenými nádobami s rôznym prierezom. Princíp činnosti takéhoto zariadenia sme skúšali na jednoduchom modeli:

Hydraulic equipment - The Šmáliks

Hydraulic equipment is based on Pascal’s law: Pressure in a confined fluid caused by external force acting on the fluid’s surface is the same at every point of the fluid. 
Hydraulic equipment consists of two connected vessels with the same cross-section. We tested the working principle of such equipment using a simple model:


Hydraulické zariadenie - Kizoa Online Movie Maker

piatok 20. novembra 2015

Naše "čerpadlo".

Vyzkoušeli jsme jakým způsobem přepravit kapalinu z výše položené nádoby do níže položené nádoby. Tento postup je vhodný pro odčerpání vody ze zakrytého bazénu a také přečerpání vína ze sudu do lahví. Příjdete na to, co může urychlit odčerpání vody? 

We tried how to transport liquid from higher bowl to lower bowl. This process is important for outflowing a swimming pool and also in process of drawing wine from a barrel into bottles.
What can relieve in drawing the water?Czy ciecze posiadają kształt?Poduszkowiec


Nieściśliwość cieczy


Ściśliwość gazów


streda 18. novembra 2015

Pokus s balónky

Připravili jsme pro Vás pokus s dvěma balonky. Do obou jsme zasunuli brčko, které jsme ovázali provázkem. Potom jsme nafoukli jeden více a druhý je nafouknutý méně.
Vytvořte si hypotézu co se stane když obě brčka propojíme třeba kouskem hadičky k vzduchováni do akvária - nebo bužírkou. Je důležité, dávat pozor, aby se při spojování dvou balonky - nevyfoukly do okolí...
V naší třídě se objevily varianty -:
 1. větší se vyfoukne do malého
 2. menší se vyfoukne do velkého
 3. větší se trochu vyfoukne do malého a při stejné velikosti - zůstanou objemy balonku stejné
Odpověď najdete s potvrzením nebo vyvrácením hypotézy v dalších naších příspěvcích.


We have prepared for you to experiment with two balloons. We put straw into both baloons and wrapped it around with little string. Then we inlated the first baloon just a little and the second we inflated more.
Make a hypothesis what will happen if we connect both straws e.g. with tubing to the aquarium aerator. It is important to make sure ballons aren't deflating out.
In our group there were these variants:
"Bigger" could deflates into "smaller"
"Smaller" could deflates into "bigger"
"Bigger" deflates just a little into "smaller" and both ballons will be the same size in the end.
You can find the answer in our other contribution and prove or disprove your hypothesis


piatok 13. novembra 2015

Vyzkoušeli jsme vlastnost hydraulického zařízení, zjistili jsme, že na větší plochu - větší stříkačku, musíme působit větší silou než na menší plochu. Toto se využívá např. u lisu a také u brzd u aut. U auta se dává pozor na to, aby v hadičkách nebyl vzduch - brzda by nebrzdila rovnoměrně na všechna kola - auto by dostalo smyk.

piatok 6. novembra 2015

Řešení tajenky č.1 a 2.

Řešení tajenky č. 1 - myslíme, že je to ALCHYMIE. Řešení tajenky č. 2 - myslíme, že je to MENDĚLEJEV, překvapilo nás v jaké době žil a co všechno vymyslel.

The solution n.1 - we think it is ALCHEMY

The solution n.2 - we think it is MENDELEJEV

We were suprised in which time he lived and what things he invented

štvrtok 5. novembra 2015

Lískovecké vznášedlo

Lískovečti konstruktéři dali hlavy dohromady a vyrobili dopravní prostředek - budoucnosti. Výhodou je, že odpadá problém s přezouváním pneumatik na zimu ...

Lískovec's engineers put their heads together and made vehicle of the future. The benefit is that there aren't problems with changing winter tires