Projekt 3 - Vyrob si vlastné meradlo

Project 3 – Make your own measuring device

 


Témy projektu:

1. Navrhni, zostroj a preveď meradlo dĺžky s vlastnou jednotkou. Svojim meradlom odmeraj dĺžku stola, okennej parapety, dĺžku triedy a pod.

2. Navrhni, zostroj a preveď meradlo objemu s vlastnou jednotkou. Svojim meradlom odmeraj objem vody vo váze, vody v hrnci, prípadne objem džúsu...

3. Navrhni, zostroj a preveď meradlo hmotnosti s vlastnou jednotkou. Svojim meradlom odmeraj hmotnosť kľúča, kriedy, alebo iných malých predmetov.

Project themes:

1. Design, build and present a length measuring device with your own unit. Use your device to measure the length of a desk, window sill, classroom, etc. 

2. Design, build and present a volume measuring device with your own unit. Use your device to measure the volume of water in a vase or a pot or the volume of juice in a box… 

3. Design, build and present a weight measuring device with your own unit. Use your device to measure the weight of a key, a piece of chalk or other small objects.


Vyrobili jsme váhy.


Připravili jsme speciální váhy k odvažování tekutých, sypkých i pevných těles, závažím jsou kousky špejle, slouží k přesnému vážení. připomínají laboratorní rovnoramenné váhy.
Hmotnost klíče byla dvanáct  a čtvrt špejle.

Měříme délku


Vytvořili jsme "novou" jednotku délky lískoveckou dlaň.


dlan - Kizoa Video Editor - Movie Maker

Vyrobili jsme model rovnoramenných váh.


Pokusili jsme se zvážit malá klíček, jeho hmotnost byla 6 dílku lego spojek.


legováhy - Kizoa Video Editor - Movie Maker


Wyznaczanie masy ciała za pomocą dźwigni dwustronnej
Rovnoramenné váhy 1 - Equal arm balance 1


Pomôcky: vešiak, páska, špajdľa, doska, kartón, papier, fixka, nitka, viečko z fľaše, drôt, kameň, gumička, drevená rolka.Tools: a clothes hanger, tape, a wooden stick, a board, carton, paper, a felt-tip pen, thread, a jar lid, a wire, a rock, a rubber band, a wooden scroll


Postup výroby:  1. Drevenú dosku s dreveným valčekom. 
 2. Na vrch som zavesil vešiak. 
 3. Dva 10 cm drôtiky som ohol do tvaru S. 
 4. Viečka som prebil nožnicami a pripevnil nitku. 
 5. Zavesil som to na drôtiky. 
 6. Kameň som obalil gumkou. 
 7. A vytvaroval som z drôtu písmeno C a zavesil som tam kameň. 
 8. Napísal som na papier stupnicu. 
 9. A prilepil na drevenú rolku. 
 10. Prilepil som špajdľu na vešiak. 
 11. A je to.


Production process: 


 1. I used the wooden board with the wooden scroll to make a stand.
 2. I hung the hanger on top.
 3. I bent two 10 cm long wires into an S shape.
 4. Using scissors I made a hole into each lid and attached the thread. 
 5. I hung it on the wires.
 6. I wrapped the rock in a rubber band.  
 7. I turned a wire into a C shape and hung the rock on it.
 8. I drew the scale on a piece of paper. 
 9. I glued it on the wooden scroll.
 10. I glued a wooden stick on the hanger.
 11.  And that’s it!


Jednotka hmotnosti na našich rovnoramenných váhach je 1 zrnko ryže, značka je ZR . 
Konštruktéri: Marek P. a Matej M.


The unit of weight on our equal arm balance is one grain of rice and the symbol is ZR.
Constructors: Marek P. and Matej M.


Rovnoramenné váhy 2 -  Equal arm balance 2


Pomôcky:
vešiak, špajdľa, 2 rovnaké kelímky, papier, fixky, šnúrka , malá šípka, ryža, vrchnák z pera.

Tools:
A clothes hanger, a wooden stick, 2 equally sized plastic cups, paper, felt-tip pens, string, a little arrow, rice, a pen cap.


Postup výroby:
 1. Najskôr sme prilepili špajdľu na stred vešiaku.
 2. Potom sme si na koniec špajdle pripli malú šípku.
 3. Na kelímky sme si spravili dierky, prevliekli sme cez ne šnúrku a pripli sme na vešiak.
 4. Z papiera sme si vystrihli polkruh a nakreslili sme si na ňu fixkou stupnicu.
 5. Na dalšiu šnúrku sme si prilepili  stupnicu a pripli na vešiak.
 6. A mohli sme sa pustiť do merania.
Production process:

 1. Firstly we glued the wooden stick in the centre of the hanger.
 2. Then we glued the little arrow at one end of the stick.
 3. We made a hole into each cup, put the string through the holes and attached it to the hanger.  
 4. We cut a semi-circle out of the paper and drew a scale on it using a felt-tip pen.
 5. We glued the scale on another piece of string and attached it to the hanger.
 6. Finally we could start measuring.Jednotkou hmotnosti na našich rovnoramenných váhach bolo 1 zrnko ryže. 
Označili sme ho RŽ
Vrchnák z pera má hmotnosť 329 zrniek ryže.

Zapíšeme: m =329 RŽ 
Konštruktéri: Matej P. a Martin K.

The unit of weight on our equal arm balance was one grain of rice. 
We labelled it RŽ
A pen cap weighs 329 grains of rice.
Denoted as: m = 329 RŽ 
Constructors: Matej P. and Martin K.

Rovnoramenné váhy 3 - Equal arm balance 3


Pomôcky: sklenená fľaša od kečupu, ceruzka, štipec, viečka od fľaše z kompótu, nitky, plastelína, ihlica, 2 klince, háčiky, tvrdý papier.

Tools: a glass ketchup bottle, a pencil, a clothes pin, jar lids, pieces of thread, modelling clay, a knitting needle, 2 nails, hooks, hard paper.

Postup výroby: 
 1. Pribi klince alebo navŕtaj skrutky do štipca tak, aby boli jeden cm pod kovovou pružinou štipca. Klince musia tvoriť os širšiu ako hrdlo fľaše.
 2. Tvrdý papier s rozmermi 4 x 3 cm prehni na polovicu. Do stredu papiera urob čiaru a napíš pod ňu 0. Vo vzdialenosti 1 cm od 0 urob čiary.
 3.  Do kovovej pružiny v štipci vsuň ihlicu. Dĺžka takto vytvorených ramien musí byť na oboch stranách rovnaká. V pružine ihlicu upevni.
 4. Vyvŕtaj 4 dierky do viečka a prevleč cez dierky nitku.
 5.  Zacvikni do štipca ceruzku a  v rovnakej vzdialenosti od stredu štipca upevni misky. Ako závažie môžeš použiť plastelínu. 
Production process: 

 1. Put nails or screws into the clothes pin, so that they are one cm below the metal spring. The nails must make an axis wider than the bottle neck.
 2. Fold a sheet of hard paper sized 4 cm x 3 cm in the middle. Draw a line in the centre of the paper and write 0 underneath. Draw lines 1 cm away from 0.
 3. Insert the needle into the metal spring of the pin to make arms. The lengths of arms must be even on both sides. Secure the needle in the spring.    
 4. Drill 4 holes in the lid and put a thread through them.
 5. Lock the pencil into the pin and attach the cups in the same distance from the centre of the pin. You can use modelling clay as weights.


Jednotka hmotnosti na našich rovnoramenných váhach je šošovica. Značka jednotky hmotnosti je š.
Hmotnosť vrchnáka je 127 š.
Zapíšme: m = 127 š.
Konštruktéri:Kristínka K., Natálka F. a Miriam M.

The unit of weight on our equal arm balance is a lentil. The symbol is š.
The weight of the lid is 127 š.
Constructors: Kristínka K., Natálka F. and Miriam M.


Tape measure


Tools: a ruler, a ribbon, 2 metal platelets and felt-tip pen. 


Jednotkou dĺžky na našom meradle je guma. Značka našej jednotky je gm.
Our unit’s symbol is gm.
Dĺžka zošita je d = 4,5 gm
Šírka zošita je  d = 3,5 gm

Notebook length is d = 4.5 gm
Notebook width is  d = 3.5 gm
Konštruktéri: Filip Ž. a René P.
Constructors: Filip Ž. and René P.


Odmerný valec - Measuring cylinder...Pomôcky:  fľaša od kompótu, centropen, plastový pohárik, voda 
Tools:  glass jar, a permanent marker, a plastic cup, water 

Postup výroby: 
 • zoberieme si plastový pohárik a poznačíme si centropenkou pól pohárika, 
 • nalejeme do pohárika vodu po mierku, 
 • z pohárika vodu prelejeme do fľaše, 
 • poznačíme centropenom na fľašu pokiaľ je hladina vody,
 • tento postup opakujeme,
 • stupnicu očíslujeme.
Production process: 

 • We take the plastic cup and using a permanent marker we label the middle of the cup,  
 • we fill the cup with water up to the line, 
 • we transfer the water from the cup into the jar, 
 • using the permanent marker we label the water level on the jar wall,
 • we repeat the procedure,
 • we number the scale.


Jednotka objemu na našom meradle je pól kelímka. Má značku pk. 
Objem šálky p. učiteľky je 3 polkelímkov.
Zapíšeme: V = 3 pk

Konštruktéri: Samuel P. Adam V.

The unit of volume on our measuring device is a half of the cup. The symbol is pk.
The volume of teacher’s tea cup is 3 halves of the cup.


Denoted as: V = 3 pk

Constructors: Samuel P. Adam V.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára