streda 17. februára 2016

Projekt 3 - vyrob si vlastné meradlo

Project 3 – Make your own measuring device

 
Témy projektu:

1. Navrhni, zostroj a preveď meradlo dĺžky s vlastnou jednotkou. Svojim meradlom odmeraj dĺžku stola, okennej parapety, dĺžku triedy a pod.

2. Navrhni, zostroj a preveď meradlo objemu s vlastnou jednotkou. Svojim meradlom odmeraj objem vody vo váze, vody v hrnci, prípadne objem džúsu...

3. Navrhni, zostroj a preveď meradlo hmotnosti s vlastnou jednotkou. Svojim meradlom odmeraj hmotnosť kľúča, kriedy, alebo iných malých predmetov.

Project themes:

1. Design, build and present a length measuring device with your own unit. Use your device to measure the length of a desk, window sill, classroom, etc.
2. Design, build and present a volume measuring device with your own unit. Use your device to measure the volume of water in a vase or a pot or the volume of juice in a box… 

3. Design, build and present a weight measuring device with your own unit. Use your device to measure the weight of a key, a piece of chalk or other small objects.  


piatok 12. februára 2016

Šmálikovci : Exkurzia v múzeu letectva...

Na exkurzii v leteckom múzeu v Krakowe, sme sa dozvedeli veľa zaujímavých faktov z histórie letectva.

The Šmáliks : Field trip to the museum of aviation...


During a field trip to the museum of aviation in Krakow we learned lots of interesting facts from the history of aviation.


exkurzia - Letecké múzeum Krakow - Kizoa Online Movie Maker

Už viem rozdiel medzi teplovzdušným balónom a plynovým balónom...

Teplovzdušné balóny lietajú vďaka ohrievaniu vzduchu vo vnútri obalu. Balón stúpa, ak sa teplota zvýši a klesá pri ochladení vnútra obalu. Fyzikálny princíp je v tom, že pri vyššej teplote má vzduch vnútri obalu menšiu hustotu ako okolitý vzduch a preto stúpa nahor.

Plynové balóny môžu lietať, ak obsahujú plyn s menšou hustotou ako vzduch. Medzi takéto plyny patrí – vodík, hélium. Výška letu sa reguluje záťažou. Pri stúpaní plynových balónov sa vyhadzuje záťaž z koša, pri klesaní sa uvoľňuje plyn z obalu (meníme tým veľkosť gravitačnej sily pôsobiacej zvislo nadola vztlakovej sily, ktorá pôsobí zvislo nahor).

Now I know the difference between a hot air balloon and a gas balloon...

Hot air balloons fly on the basis of heated air inside. A balloon rises when the air temperature increases and descends when the temperature decreases. The physical phenomenon involved is that hot air inside the balloon has a lower density than the air around it, therefore it rises.

Gas balloons can fly when filled with a gas with a lower density than air. Such gasses include hydrogen and helium. The flight altitude is regulated by weights. To make a gas balloon rise, weight is dropped from the basket; while to make it descend, gas is released (it changes the gravitational force acting downwards and the lift force acting upwards). 

Už viem, kto zostrojil prvý lietajúci balón...


Informácie sme hľadali v literatúre a na internete. Dozvedeli sme sa: Prvý balón zostrojili bratia Joshep a Etienn Montogolfierovci v roku 1783. Podľa jedného z príbehov ich inšpirovalo papierové vrecúško vznášajúce sa v ich krbe iný príbeh zasa hovorí o slúžkinej sukni, ktorú nadvihol teplý vzduch z plameňa v krbe. Prvý krát balón nafúkli 5.júna 1783. O štyri dni neskôr ho vypustili z kráľovskej záhrady, v koši kde sa nachádzala kačka, kohút a ovca. Balón letel 8 minút a preletel 3 km. Tým sa potvrdilo že letieť môže aj ľudská bytosť. Pilatre De Rozier a Marquis d´Arlandes predviedli neuveriteľne odvážny a smelý pokus, keď sa ako prvý ľudia vzniesli zo zeme.

Už vieme, že dnes sa používajú prevažne dva druhy balónov: teplovzdušné a plynové.

Now I know who constructed the first hot air balloon...

We searched for information in literature and on the internet. We learned: The first hot air balloon was constructed by the Montgolfier brothers, Joseph and Etienne in 1783. According to one story they were inspired by a paper bag floating around in their fireplace, while another story talks about a maid’s skirt being lifted up by a whiff of warm air from a fireplace. They inflated their balloon for the first time on June 5th, 1783. Four days later they released it from the royal garden, with a duck, a rooster and a sheep in the basket. The balloon flew for 8 minutes for a distance of 3 km. This proved that humans can fly too.  Pilatre De Rozier and Marquis d´Arlandes did an unbelievably brave deed, when they made the first flight as humans.   

Now we know that today there are generally two types of balloons: hot air balloons and gas balloons. 

Z našich meraní...

Pre každé lietadlo sme 3 krát merali dráhu doletu a vypočítali sme priemernú dráhu doletu. 

V druhej časti tabuľky uvádzame výpočet rýchlosti našich lietadiel. Podľa priemernej dráhy doletu sme si stanovili, že budeme merať čas , za ktorý preletí lietadlo dráhu 5 m. Výsledky sú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

From our measurements...

For each aircraft we took 3 measurements of the flying range and calculated the average flying range.
The second part of the chart presents the calculation of speed of the different types of aircraft. Based on the average flying range we decided to measure the time it takes the aircraft to fly over a distance of 5m. The results are rounded to 2 decimal places.


Meranie dráhy doletu lietadla
Meranie rýchlosti lietadla
  Názov
lietadla
dráha doletu s [m]
priemerná
dráha
 doletu sp [m]
dráha
s [m]
čas
t [s]
rýchlosť
v [m/s]
pokus č.1
pokus č.2
pokus č.3
KIK 2000
4,00
5,60
5,75
5,12
5,00
0,75
6,67
MARS 160
7,70
7,85
7,65
7,73
5,00
0,90
5,56
M 300
8,20
6,65
7,85
7,57
5,00
0,57
8,77
MIG 481
5,42
6,20
4,87
5,50
5,00
0,82
6,10
PAPP 6
12,55
15,58
16,50
14,88
5,00
0,46
10,87
MIG 48
8,67
7,25
8,13
8,02
5,00
0,65
7,69
VRANA 6
12,02
11,50
11,82
11,78
5,00
0,39
12,82
BOJING 2
7,96
8,42
8,35
8,24
5,00
0,95
5,25
MIG 400
6,68
7,65
6,22
6,85
5,00
1,54
3,22
MIG 800
9,63
9,75
8,31
9,23
5,00
1,13
4,42

Záver:

PAPP 6
MIG 400

Najväčšiu priemernú dráhu doletu malo lietadlo: PAPP 6
Najrýchlejšie lietadlo bolo: VRANA 6
Najmenšiu rýchlosť mal klzák MIG 400 vyrobený zo slamiek a papiera.
Na pohyb lietadla - dráhu doletu a rýchlosť má vplyv: sila, akou lietadlo uvedieme do pohybu, tvar smerového kormidla (špička lietadla), výškové kormidlá (zadná časť krídel), rozpätie krídel a sklon krídel. Pri meraniach sa nám stalo, že lietadlo neletelo rovno - chybu sme odstránili ohnutím smerového kormidla, ak lietadlo smerovalo doľava, ohnili sme ho doprava a naopak. Iné lietadlo prudko vyletelo nahor, spomalilo a spadlo - tu sme ohli konce krídel nadol. Iné lietadlo okamžite smerovalo nadol - konce krídel sme ohli nahor.

Conclusion:
The longest average flying range had the aircraft: PAPP 6
The fastest aircraft was: VRANA 6
The lowest speed was reached by a glider MIG 400 made of straws and paper.

The aircraft motion – flight distance and speed is influenced by: the force applied to make the aircraft move, rudder shape (aircraft tip), elevators (the back of wings), wing span and inclination. In the experiment not all airplanes flew straight. We fixed the problem by bending the rudder. If an airplane headed to the left we bent the rudder to the right and vice versa. If an airplane rose sharply, slowed down and then fell down we bent the back of the wings down. If an airplane declined sharply we bent the back of the wings up. 

Šmálikovci - Skúmame let...

Zostrojili sme lietajúce stroje z voľne dostupných nenáročných materiálov. Zamerali sme sa na meranie doby letu, doletu podľa typu zvoleného lietadla.


The Šmáliks - Exploring flying...


We built flying machines from freely available materials. We focused on measuring the flight time and the flying range of a chosen type of aircraft.

Vedec Šmálikovec

Do nášho tímu pribudol nový člen. Takto sme ho prebúdzali k životu:

The Šmáliks scientist


Our team has got a new member. This is how we brought him to life: 


Vedec Šmálikovec - Kizoa Online Movie Maker

Dĺžka

utorok 2. februára 2016

Zkoumáme látky a tření

Zjistili jsme, že třením dvou těles o sebe - vzniká teplo. Proto musíme chladit motory aut, vrtáky při vrtání. Jiným příkladem v minulosti kdy se využívalo, že třením vzniká teplo bylo rozdělávaní ohně.

We found out that the friction of two ensembles on each other produced heat. Therefore, we must cool car engines, drills when drilling. In past we used heat when people were making fire.

My jsme museli konstatovat, že naší předci, byli borci, protože my jsme oheň třením nerozdělali. Dokážete najít na mapě poblíž jakého městečka, je jeskyně Šipka? A čím je známa?

We had to say that our ancestors were champions, because we didn't make fire by rubbing. Can you find what town is near to the cave 'Šipka' on the map? And for what it is known?