štvrtok 1. októbra 2015

Cieľ projektu... Project aim...

Cieľom nášho projektu je naučiť žiakov rozdiel medzi látkou a telesom, popísať časticové zloženie pevných, kvapalných a plynných látok a s tým súvisiace vlastnosti. Žiaci sa naučia chápať základné fyzikálne javy, triediť základné informácie a na báze pokusov a projektov si overovať ich fungovanie v praxi. Naučiť žiakov používať medzinárodne dohodnuté značky fyzikálnych veličín, ich základné jednotky a ich násobky a diely. Zoznámiť žiakov s históriou ich merania v našich krajinách.

The aim of our project is to teach pupils the difference between a substance and a body, and describe particle constitution of solid, liquid and gaseous substances and the related properties. Pupils develop understanding of basic physical phenomena, classify basic information and verify them in practice using experiments and projects. To teach pupils how to use internationally agreed symbols of physical quantities, basic units and their multiples and divisions. To introduce pupils to the history of their use in measuring in our countries.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára